Skip to content

Категория: Законови актове

Законови актове

Справочник на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти

Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти изисква при етикетирането им да се включва списък на съставките. За изразяването на

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно козметичните продукти

От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година за установяване на общи критерии за обосноваване използването на