Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти изисква при етикетирането им да се включва списък на съставките.
За изразяването на самите съставки Регламентът указва да се използва общоприетото наименование на съставката съгласно справочника, който се изготвя и актуализира от Комисията в съответствие с член 33
от посочения регламент. При изготвянето на този справочник Комисията взима предвид международно признатите номенклатури, включително Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI).
Към настоящия момент списъкът и номенклатурата, актуализирани последно през 2006 г. са на практика загубили актуалност поради големия брой нови съставки, въвеждани на пазара всяка година. Новият справочник показва, че към днешна дата козметичната индустрия разполага вече с почти 27 000 съставки!
Така, с Решение от от 5 април 2019 г., Европейската комисия прие да се замени и актуализира Справочникът на общоприетите наименования на съставките, изискван съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. По този начин той ще обхване новите съставки, въведени на пазара.

Можете да визуализирате или изтеглите файла на български език оттук в pdf формат:
http://formulacosmetica.bg/inci_spravochnik_nov_2019/

Подобни публикации